ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende voor de diensten van Registermakelaars en Registertaxateurs in roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 40530226

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Federatie: Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken, gevestigd te Amsterdam.

Taxateur: een lid van de Federatie zijnde RegisterTaxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling van de Federatie is geregistreerd en gecertificeerd, die zijn bedrijf maakt van het onderzoeken en waarderen van deze roerende zaken en het uitbrengen van deskundigenberichten of taxatie-rapporten.

Makelaar: een lid van de Federatie zijnde RegisterMakelaar-Taxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling van de Federatie is geregistreerd en gecertificeerd, die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen van overeenkomsten met betrekking tot deze roerende zaken alsmede het onderzoeken en waarderen van deze roerende zaken en het uitbrengen van deskundigenberichten of taxatierapporten.

Voorwerpen: alle roerende zaken waarover de diensten van de Makelaars en Taxateurs zich kunnen uitstrekken.

Waarde: de aan Voorwerpen door de Makelaar of Taxateur toegekende waarde.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te voorzien van een of meer diensten door een Makelaar of Taxateur.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle diensten te verlenen aan- of ten behoeve van de Opdrachtgever met betrekking tot de Voorwerpen door de Makelaar en/of Taxateur, hierna mede tezamen aan te duiden als: Makelaar/Taxateur.

2.2   Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Makelaar/Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.  De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt door toezending of terhandstelling voorafgaande aan- of bij de verlening van de opdracht en/of vermelding op de website van de Makelaar/Taxateur.

2.3   Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de Makelaar en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.4 aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.4   Indien tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de Makelaar/Taxateur georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan het geldt het hiernavolgende:

 1. Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) gerechtigd om de overeen­komst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Makelaar/ Taxateur.
 2. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) kan geen gebruik maken van boven­genoemd recht, indien (i) de Makelaar/Taxateur met zijn/haar instemming is be­gonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen is verstreken en/of (ii) de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot ontbinding zodra de Makelaar/Taxateur de overeenkomst is nagekomen.

2.5   De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW.

2.6   Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW.

2.7   In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.

2.8   De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Makelaar/Taxateur het recht zijn onder artikel 2.5 genoemde honorarium aan te passen.

2.9   De Makelaar/Taxateur is gerechtigd – na overleg met de Opdrachtgever – hulp­personen in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

2.10 Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeenge­komen. Indien de Opdracht­gever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie procent (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buiten­gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden.

2.11 De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uit­voering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprake­lijk­heid voor de Makelaar/Taxateur zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, ver­mogens- en/of indirecte schade. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de Voorwerpen voor gebruikelijke risico’s waaronder brand, diefstal, vermissing en beschadiging tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen bij het verlenen van de opdracht.

2.12 Op alle verbintenissen tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.13 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstand­koming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Makelaar/Taxateur, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de Makelaar/Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

Artikel 3 Opdracht tot taxatie

3.1   Onder een “opdracht tot taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een opdracht tot het onderzoeken en waarderen van Voorwerpen door de Makelaar/Taxateur, alsmede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever.

3.2   Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Makelaar/Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

3.3   De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.4   Overeenkomstig artikel 2.3 wordt een opdracht tot taxatie geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

Artikel 4 Opdracht tot bemiddeling door de Makelaar

 • Onder “opdracht tot bemiddeling” wordt, voor zover niet anders in deze algemene voorwaarden blijkt, verstaan: een opdracht tot bemiddeling bij het tot stand komen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot Voorwerpen en tot al hetgeen daarmede verband houdt. Bij het totstandkomen van de opdracht zal worden afgesproken welk honorarium van toepassing zal zijn.
 • Een opdracht kan onder meer omvatten:
 • het bespreken en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen te komen;
 • het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van Voorwerpen;
 • het adviseren over eventueel specifiek toepasselijke wetten of regelingen met betrekking tot de Voorwerpen waaronder bijvoorbeeld eventuele toepassing van Volgrecht, Flora- en Faunawet, de Erfgoedwet, margeregeling;
 • het voeren van onderhandelingen door de Makelaar;
 • begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst.
 • De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar alsmede, buiten de Makelaar om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Voorwerpen sluiten zonder betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is volledig honorarium en kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Makelaar, tot stand komt.
 • Overeenkomstig artikel 2.3 wordt een opdracht tot bemiddeling geacht voor onbepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn ver­strekt, tenzij uitdrukkelijk door de Makelaar en Opdrachtgever anders is overeen­gekomen. De opdracht tot bemiddeling eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding met wederzijds goedvinden, intrekking door de Opdrachtgever of teruggave van de te bemiddelen Voorwerpen door de Makelaar. Indien en voor zover een opdracht tot bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die termijn.
 • De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd indien:
 1. een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever;
 2. een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht;
 3. een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel 4.3. De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van een opdracht dan wel handelingen in strijd met artikel 3, indien de overeenkomst is tot stand gekomen binnen zes maanden nadat de termijn, waarvoor de opdracht is gegeven, is verlopen.
  Het honorarium en de kosten zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bij het verlenen van de opdracht direct verschuldigd na het intreden van de hierboven onder a., b., of c. genoemde feiten. Gemaakte kosten mogen door de Makelaar ook tussentijds in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever is verplicht de Makelaar onverwijld schriftelijk te informeren als een transactie tot stand komt na het einde van de opdracht in de zin van c. hierboven.
 • Bij bemiddeling door de Makelaar en totstandkoming van een overeenkomst kan het Volgrecht van toepassing zijn. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal het Volgrecht bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één van partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, 2016.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Over­name en hante­ring van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormel­de Federa­tie toege­staan.